Esteu aquí

Avís legal i de privacitat

1. Objecte i informació general

El present Avís legal i de privacitat (d’ara endavant, l’“Avís legal”) regula l’accés i l’ús del lloc web www.amicsdelmnac.org (d’ara endavant, “el Lloc Web”) que la Fundació Privada Amics del MNAC (d’ara endavant també com: “Amics del MNAC”) posa a disposició dels usuaris (d’ara endavant, el/els “Usuari(s)”), en qualitat de titular i gestora d’aquesta entitat. Les dades de la FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC són les següents:
                                              

Denominació: FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC

NIF: G64140361

Domicili: Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona

Correu electrònic: amics@amicsdelmnac.org

Inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura

Telèfon: (00 34) 93 622 03 81, en horari laboral de 9 h a 14 h, de dilluns a divendres

 

Aquest Avís legal regeix l’accés i l’ús del lloc web d’Amics del MNAC. No obstant això, la utilització d’espais o serveis que conté el Lloc Web pot estar subjecta a altres condicions d’utilització. En aquest cas, s’hauran de complir igualment les condicions que corresponguin, les quals s’informaran degudament.

Amics del MNAC es reserva el dret de completar, modificar o substituir, en qualsevol moment, el present Avís legal, així com d’altres condicions generals o particulars, i s’entén que la publicació d’aquests canvis al Lloc Web tindrà efectes de notificació. Per això, cal que l’Usuari ho llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al Portal i s’abstingui de fer ús del Lloc Web si no està d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

 

2. Drets i obligacions de l’Usuari

L’accés al Lloc Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris, i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, les condicions i els termes d’ús vigents en cada moment, per la qual cosa s’han de llegir atentament el present Avís legal sempre que accedeixin al Lloc Web. La utilització de qualsevol dels serveis que s’ofereixen atribueix, des de l’inici, la condició d’Usuari, i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquest Avís legal.

Per accedir als serveis del Lloc Web, l’Usuari haurà de ser major d’edat i disposar de la capacitat legal i la representació necessària per contractar.

La utilització dels serveis que s’ofereixen al Lloc Web implica que l’Usuari ha acceptat complir amb els requisits d’aquests serveis i l’Avís legal del Lloc Web.

L’Usuari que accedeix al Lloc Web es compromet a complir aquest Avís Legal i les instruccions d’ús especials que li siguin mostrades en cada moment. Tanmateix, es compromet a actuar sempre de conformitat amb la llei, els bons costums i de bona fe, amb la diligència adequada a la naturalesa del servei de què es tracti. Així, l’Usuari no podrà modificar ni alterar cap dels continguts del Lloc Web, excepte les dades que l’Usuari hagi introduït, ni perjudicarà de cap manera la seva integritat o el seu funcionament.

Amics del MNAC podrà suprimir o suspendre l’accés al Lloc Web als Usuaris que hagin incomplert qualsevol de les obligacions que s’expressen en aquest Avís legal. L’Usuari que incompleixi voluntàriament qualsevol de les obligacions anteriors, respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència d’aquests, causi a Amics del MNAC.

 

3. Exclusió de responsabilitat

Amics del MNAC es reserva el dret d’interrompre l’accés al Lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que s’hi presten en qualsevol moment i sense previ avís, tant si és per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

Amics del MNAC no es fa responsable de les decisions que es prenen a partir de la informació que se subministra al Lloc Web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari derivats d’aquesta informació.

Amics del MNAC no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari derivats d’errors en la connexió a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del Lloc Web o per causes de força major o cas fortuït.

 

4. Propietat intel·lectual i industrial. Hiperenllaços

Tots els continguts, les marques, els dissenys, els logotips, les icones, el software, els noms comercials, els noms de domini i altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual o industrial que formin part del Lloc Web són propietat d’Amics del MNAC o de domini públic o de tercers que n’han autoritzat degudament la inclusió, i que figuren com a autors o titulars dels drets.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret i, en especial, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia expressa i per escrit d’Amics del MNAC o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es fa referència en aquest apartat seran perseguides a través de les accions penals i civils previstes en la legislació vigent.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenlllaç entre el seu lloc web i el Lloc Web (d’ara endavant, l’“Hiperenllaç”) hauran de comptar amb l’autorització expressa d’Amics del MNAC i complir les següents condicions:

  • L’Hiperenllaç només permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del Lloc Web, o al punt concret que autoritzi Amics del MNAC.
  • No es crearà un frame sobre les pàgines web del Lloc Web.
  • No es faran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Amics del MNAC, els seus directius, les seves persones i els seus productes.
  • No es declararà ni es farà entendre que Amics del MNAC ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit, de qualsevol manera, els serveis oferts o posats a disposició del lloc web en el qual s’estableix l’Hiperenllaç.
  • Excepte aquells que formin part del mateix Hiperenllaç, el lloc web en què s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Amics del MNAC.
  • El lloc web en què s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a altres drets de tercers.

L’establiment d’un Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre la FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC i el propietari del lloc web en què s’estableixi, ni tampoc l’acceptació o l’aprovació per part d’Amics del MNAC dels seus continguts o serveis.

 

5. Protecció de dades i privacitat

Introducció: amb la informació que li proporcionarem a continuació, la FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC vol que vostè conegui la política de privacitat aplicada en relació amb les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: Amics del MNAC compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat es tractaran d’acord amb les exigències legals.

Mesures de seguretat: s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries, tant tècniques com organitzatives, que garanteixin la confidencialitat d’aquestes dades.

Veracitat de la informació i de les dades: es compromet que la informació i les dades que ens faciliti siguin reals i verídiques.

Finalitats: les dades que ens facilitin i aquelles que s’obtinguin de la seva relació amb nosaltres s’incorporaran a un fitxer o fitxers titularitat d’Amics del MNAC i es podran tractar amb les següents finalitats:

(i) Gestió general: es dedicaran principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, el manteniment, el compliment, el desenvolupament, el control i la gestió de la seva relació amb nosaltres.

(ii) Contacte: el formulari de contacte s’utilitzarà per a la gestió del seu contacte amb nosaltres, tant si és per una consulta com per qualsevol altre motiu.

(iii) Subscripció al butlletí i acceptació de recepció de publicitat: pel que fa a les dades relacionades amb la seva subscripció als butlletins, i, en el cas que en algun altre apartat del Lloc Web accepti rebre publicitat, l’informem –i vostè ho consent expressament– que s’utilitzaran amb les finalitats de: (i) poder-s’hi subscriure, manteniment, compliment, desenvolupament i control de la seva relació amb nosaltres; (ii) rebre, per qualsevol mitjà, fins i tot per via electrònica, com correu electrònic o similar, informació i publicitat dels butlletins i/o els productes i/o serveis i/o les activitats de la FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC i/o de tercers relacionats amb activitats de museus, artístiques i culturals, per exemple i sense ànim de ser exhaustius, del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

(iv) Xarxes socials: li fem saber que som presents a les xarxes socials. El tractament de les dades de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’Amics del MNAC, a les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, la resta del present Avís legal i de privacitat, així com per aquelles Condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, d’ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui. Amics del MNAC tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats, productes i/o serveis d’Amics del MNAC o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

(v) Les seves dades podran ser tractades i/o comunicades a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals existents.

Dades de tercers: si vostè ens facilita dades personals d’un tercer garanteix que, prèviament, aquest n’haurà estat informat i haurà sol·licitat el consentiment dels extrems que aquí s’exposen.

Hipervincles: al nostre lloc web no hi ha Hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web.

Drets dels afectats: en cas que sigui necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, i adreçar-se, per escrit, adjuntant una còpia del document oficial que l’identifiqui, a la FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC, domiciliada al Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona (Espanya) o enviar un e-mail a amics@amicsdelmnac.org, tot indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC, Avís legal i de privacitat.

Per tot això entendrem que, en el cas que ens faciliti les seves dades, ens autoritza expressament per realitzar el tractament de les seves dades de conformitat amb allò descrit anteriorment.

 

6. Cookies

En relació amb les cookies cal que consulti la nostra Política de cookies.

 

7. Llei aplicable

El present Avís legal i de privacitat es regeix per la llei espanyola. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, les dues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).